Adwoa Osei

Adwoa Osei
President

 


 VP of Reporting

Now Accepting Applications
VP of Reporting

Amina Bishi VP of Events

Amina Bishi
VP of Events

Christine Laursen Webmaster

Christine Laursen
Webmaster


Now Accepting Applications
VP of Membership

Daeyoung Hwang VP of Finance

Daeyoung Hwang
VP of Finance

Natasha Malize VP of Faculty Relation

Natasha Malize
VP of Faculty Relation


 Gary Patel VP of Service

Gary Patel
VP of Service

Mryiam Ide VP of Operations

Myriam Ide
VP of Operations

Iffat Kabir of Treasury

Iffat Kabir
VP of Treasury